SLEVOVÁ AKCE
Využijte slevu až 35 % na vily 48, 50, 51, 54, 56 a 58 s kódem LASTMINUTEZkopírováno
Ukázat slevu

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) ubytovacích zařízení provozovaných společností Vanellus Villas d.o.o, Jadranska magistrala 22 23211 Drage, Pakoštane, Chorvatsko, IČO: 18049336233 (dále jen „Ubytovatel“), upravují vzájemný smluvní vztah mezi Ubytovatelem a fyzickou, či právnickou osobou, která služby objednává (dále jen „Klient“).

1. Obecná ustanovení

1.1. VOP jsou nedílnou součástí ubytovací smlouvy uzavřené mezi Ubytovatelem a Klientem.

1.2. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v individuálně uzavírané ubytovací smlouvě. Taková odchylná ujednání v individuálně uzavřené smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

1.3. Znění VOP může Ubytovatel jednostranně měnit či doplňovat a to vždy uveřejněním nových VOP www.buqez.eu . Počáteční den platnosti a účinnosti VOP je uveden na konci těchto VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti znění předchozí verze VOP.

2. Rezervační formulář, Objednávka a uzavření smlouvy o ubytování

2.1. Ubytovatel nezávazně nabízí ubytování, a další služby s tím související, Klientům prostřednictvím svých internetových stránek www.buqez.eu (dále jen „webové stránky“), prostřednictvím schválených zprostředkovatelů a pomocí reklamních materiálů Ubytovatele (dále jen „nabídka“). Údaje obsažené v nabídce mají pouze informativní charakter. Nabídka je platná po dobu a za podmínek v ní uvedených, přičemž Ubytovatel si vyhrazuje právo jednostranně měnit či upřesňovat konkrétní podmínky dané nabídky před uzavřením smlouvy o ubytování.

2.2. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit nebo odvolat nabídku změnou nebo odstraněním podrobností o těchto nabídkách na našich webových stránkách.

2.3. Klient prostřednictvím elektronického rezervačního formuláře umístěného na webových stránkách Ubytovatele www.buqez.eu nebo jiným způsobem zasílá Ubytovateli poptávku po ubytování a službách (dále jen „Objednávka“). Odesláním Objednávky Ubytovateli Klient potvrzuje, že se plně seznámil s těmito VOP, přičemž s nimi souhlasí a uznává je jako podmínky a nedílnou součást smlouvy o ubytování. Klient je povinen vyplnit všechny údaje Objednávky v rezervačním formuláři úplně (včetně případného IČO a DIČ) a pravdivě, přičemž další či jiné změny po jejím odeslání prostřednictvím rezervačního formuláře nejsou možné. Ubytovatel si vyhrazuje neomezené právo odmítnout Objednávku, a to i bez uvedení důvodu. Ubytovatel přijímá pouze Objednávky uzavřené osobou starší 18 let. Objednávky provedené nezletilými osobami jsou neplatné.

2.4. Odesláním Objednávky elektronicky Ubytovateli se tato považuje za platnou a závaznou. Na základě doručené Objednávky systém Ubytovatele automaticky vystaví fakturu na cenu objednaného ubytování a tuto fakturu odešle emailem na adresu uvedenou Klientem v Objednávce. Odesláním faktury je Objednávkou objednané ubytování blokováno pro Klienta, a to po dobu 48 hodin od odeslání faktury.

2.5. Klient je povinen provést úhradu fakturované částky v průběhu 48 hodin od odeslání. Pokud není úhrada v této lhůtě provedena, blokace objednaného ubytování vč. faktury se automaticky ruší.

2.6. V případě provedení úhrady Klientem do 48 hodin zašle Ubytovatel emailem na adresu uvedenou Klientem v Objednávce potvrzení přijaté platby spolu s potvrzením rezervace objednaného ubytování, čímž je uzavřena smlouva o ubytování (dále již jen „Rezervace“). V Rezervaci budou uvedeny údaje vašeho ubytování (typ ubytování, číslo vily a termíny) a celková částka zaplacena za vaší Rezervaci.

2.7. Děti mladší 18 let nemohou být ve vilách ubytovány bez doprovodu, či předchozího písemného souhlasu zletilé osoby.

3. Cena ubytování a služeb

3.1. Cenou ubytování se rozumí cena uvedená v Rezervaci jako cena ubytování v příslušné vile pro počet osob uvedených v Rezervaci, avšak do maximálního počtu osob stanovených pro vilu, přičemž maximální počet osob a také vybavení jednotlivých vil je uvedeno na webových stránkách pro každou vilu zvlášť. Klient bere na vědomí, že je povinen informovat Ubytovatele v Objednávce i o počtu a věku dětí.

3.2. Cena za jednotlivou vilu je stanovena při dodržení maximálního počtu osob. V ceně ubytování je obsaženo parkování jednoho osobního vozidla.

3.3. Cenou za služby se rozumí cena uvedená v Rezervaci jako cena případně objednaných služeb; Např. se jedná o poplatek za domácího mazlíčka ve výši 50 EUR za noc/kus.

3.4. Je-li ve vybavení vily whirpool, pak v ceně ubytování je obsaženo jedno čištění/servis s výměnou vody za jeden pobyt, nebo v případě delšího pobytu delšího než jeden týden, pak jedno čištění/servis jednou týdně. V případě nutnosti servisu s výměnou vody nad rámec výše uvedeného bude Klientovi účtováno 80 EUR za každý servisní zásah nebo výměnu vody.

3.5. Celkovou cenou ubytování a služeb se rozumí cena uvedená v Rezervaci jako celková cena, s případnými poskytnutými slevami včetně daní. (dále jen „Celková cena“).

3.6. Odesláním Objednávky Klient bere na vědomí, že v Celkové ceně nejsou obsaženy:

 • místní turistické poplatky Chorvatské republiky v zákonné výši na ubytovanou osobu a den platné v době nástupu na ubytování, které je Klient povinen uhradit přímo na recepci do 24 hodin od příjezdu do ubytování, a to v hotovosti v EUR. O uhrazení turistického poplatku bude Klientovi vydáno potvrzení.
 • Závěrečný úklid vily ve výši 150,- EUR, které je Klientovi účtována zvlášť vedle Celkové ceny avšak ve faktuře dle bodu 2.4. těchto VOP.

3.7. Ubytovatel není oprávněn po dobu platnosti Rezervace jednostranně navýšit Celkovou cenu, s výjimkou případů:

 • dojde-li ke změně v Rezervaci (např. změně typu vily/pokoje, počtu osob atp.), neprokáže-li nebo nedoloží-li Klient splnění podmínek pro poskytnutí nárokované slevy, dojde-li ke změně právní úpravy či sazeb daně z přidané hodnoty, když doba uzavření Rezervace do nástupu na ubytování přesahuje dva měsíce a v průběhu tohoto období dojde ke zvýšení cen ubytování a/nebo služeb Ubytovatele, přičemž toto zvýšení celkové ceny však nepřesáhne 15 % celkové ceny uvedené v Rezervaci.

3.8. Klient má nárok na poskytnutí slevy z Celkové ceny, pokud nejpozději při odeslání Objednávky sdělí Ubytovateli veškeré rozhodné skutečnosti pro uplatnění slevy dle podmínek Ubytovatele pro její poskytnutí, uvedených v nabídce Ubytovatele. Okamžikem odeslání Objednávky nemá Klient nárok na poskytnutí jakékoli jiné a/nebo další slevy. Případné slevy vyhlášené Ubytovatelem po datu odeslání Objednávky Klientem neopravňují Klienta k čerpání této slevy, není-li uvedeno jinak.

3.9. Ubytovatel pravidelně kontroluje a upravuje ceny, které účtuje za ubytování. Tyto ceny jsou transparentně prezentovány online prostřednictvím webových stránek.

3.10. Všechny ceny uvedené na webových stránkách nebo v jakýchkoli letácích týkajících se těchto stránek nebo telefonicky zahrnují DPH. Pokud se sazby DPH změní, Ubytovatel si vyhrazuje právo odpovídajícím způsobem změnit ceny. Faktury s DPH lze poskytnout na vyžádání Klienta.

3.11. Ceny ubytování a služeb Ubytovatele jsou stanoveny a jejich úhrada probíhá v EUR. Pro Klienta a Ubytovatele v případě Objednávky je závazná cena ubytování a služeb stanovená v EUR ve výši uvedené v Rezervaci. V případě úhrady čerpané služby přímo na recepci Ubytovatele je závazná cena uvedená v ceníku Ubytovatele v EUR.

4. Pokud chcete zrušit Rezervaci (Storno podmínky)

4.1. Odesláním Objednávky Klient akceptuje storno podmínky v případě nevyužití ubytování či při pozdním stornu Rezervace dle těchto VOP.

4.2. Veškerá storna nebo žádosti o zrušení Rezervace musí být provedeny písemně emailem na adresu info@buqez.eu.

4.3. Vaše storno Rezervace Vám musí být písemně potvrzeno. Na tomto potvrzení storna nebo změny bude též uvedena případná výše stornopoplatku dle stornovacích podmínek uvedených v těchto VOP.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že Klient má právo kdykoli před nástupem na ubytování Rezervaci (smlouvu o ubytování) vypovědět bez výpovědní doby nebo odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností Ubytovatele. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se nejedná o využití práva Klienta na odstoupení od smlouvy, které mu za určitých podmínek přiznává zákon nebo smlouva z důvodů podstatného porušení povinností ubytovatele, nebo jedná-li se o případ výpovědi či odstoupení od smlouvy ze strany Ubytovatele z důvodů porušení povinností Klienta, je Klient povinen uhradit Ubytovateli stornopoplatek.

4.5. Výpověď i odstoupení od Rezervace (tj. od smlouvy o ubytování) musí být písemné a musí být doručeny druhé straně. Rezervace (Smlouva o ubytování) zaniká dnem, kdy písemná výpověď nebo odstoupení byly druhé straně prokazatelně doručeny.

4.6. Naše storno poplatky se počítají podle doby mezi přijetím oznámení, že si přejete zrušit Rezervaci, a začátkem plánovaného pobytu. Klient odesláním Objednávky výslovně souhlasí s tím, že Ubytovatel je oprávněn odečíst storno poplatky od uhrazené Celkové ceny.

4.7. Zrušíte-li rezervaci do 60 dnů před plánovaným příjezdem, Ubytovatel nebude účtovat storno poplatky, pouze administrativní poplatek dle bodu 4.15..

4.8. Zrušíte-li rezervaci 59 až 30 dnů před plánovaným příjezdem, bude vám jak storno poplatek účtování 25 % z Celkové ceny..

4.9. Zrušíte-li rezervaci do 29 až 14 dnů před plánovaným příjezdem, bude vám jak storno poplatek účtování 50 % z Celkové ceny.

4.10. Zrušíte-li rezervaci do 13 až 7 dnů před plánovaným příjezdem, bude vám jak storno poplatek účtování 75 % z Celkové ceny.

4.11. Zrušíte-li rezervaci do 6 až 2 dny před plánovaným příjezdem, bude vám jak storno poplatek účtování 90 % z Celkové ceny.

4.12. V případě, že Klient 1 den předem zruší Rezervaci, či se v den nástupu na ubytování nedostaví k ubytování a/nebo nevyčerpá rezervovaný počet dnů ubytování a/nebo objednané služby dle Rezervace bez zavinění Ubytovatele, nemá Klient nárok na jakoukoli finanční a/nebo jinou náhradu a/nebo poskytnutí náhradního ubytování ani služby ve vztahu k Ubytovateli a Ubytovateli vzniká nárok na uhrazení 100 % celkové ceny dle Rezervace.

4.13. V případě, že Klient předem zkrátí délku rezervovaného pobytu, platí body článku 4 obdobně.

4.14. Storno poplatek se považuje za smluvní pokutu.

4.15. Ubytovatel je oprávněn účtovat administrativní poplatek za zrušení jakékoli Rezervace, ačkoli byla provedena dříve než 60 dní před plánovaným příjezdem, a to ve výši 120 EUR.

4.16. Po účinné výpovědi nebo odstoupení od Rezervace (ze strany Klienta je Ubytovatel povinen Klientovi vrátit veškerá plnění, která od něho přijal po započtení stornopoplatku nebo jiných plnění podle těchto VOP a Rezervace, nebyla-li celková výše plnění uhrazená Klientem v souladu s těmito VOP vyčerpána, a to do 14 dnů od doručení této výpovědi nebo odstoupení od Rezervace.

4.17. Ubytovatel je oprávněn vypovědět/okamžitě odstoupit od Rezervace v případech, kdy Klient podstatně poruší povinnosti stanovené v Rezervaci, těmito VOP a/nebo právními předpisy Chorvatské republiky. Ubytovatel je oprávněn okamžitě odstoupit od Rezervace před/v průběhu ujednané doby v případě, že Klient a/nebo osoby jej provázející i přes výstrahu hrubě porušují své povinnosti vyplývající z Rezervace, těchto VOP, ubytovacích či jiných provozních řádů Ubytovatele nebo právních předpisů Chorvatské republiky či porušují dobré mravy. Dojde-li k takovémuto odstoupení či výpovědi Ubytovatele, je Klient povinen uhradit Ubytovateli smluvní pokutu ve výši 100% Celkové ceny dle Rezervace, s čímž Klient souhlasí

4.18. Odstoupením či výpovědí Rezervace není dotčeno právo Ubytovatele na zaplacení Celkové ceny uvedené v Rezervaci, eventuálně stornopoplatku, práva smluvních stran na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, která vzhledem ke své povaze mají zavazovat strany i po zániku Rezervace.

5. Pokud chcete změnit Objednávku nebo Rezervaci

5.1. Pokud chcete změnit jakékoli vámi uvedené informace (osobní údaje, atd.) své Objednávky nebo již Rezervace, musíte nám to co nejdříve oznámit telefonicky, e-mailem nebo písemně. Toto zahrnuje i podrobnosti, jako je počet vil, počet hostů. Přestože je našim cílem Vám vyhovět, nemůže vám zaručit, že budeme schopni vyhovět jakékoli žádosti o změny Objednávky nebo Rezervace

5.2. O změnách v Rezervaci můžeme komunikovat pouze s osobou, která je uvedena v Objednávce, s jinou ubytovanou osobou dle vaší Rezervace o těchto změnách nebudeme komunikovat, pokud nám k tomu nedáte výslovný písemný souhlas (emailem)

5.3. Pokud změníme vaši Rezervaci, nebude vám účtován administrativní poplatek. Veškeré další náklady za změnu ubytování vám však účtovat budeme. Nejdříve však potvrdíme výši všech dalších nákladů na ubytování splatných v době změny vaši Rezervace.

6. Pokud potřebuje Ubytovatel změnit nebo zrušit vaši Rezervaci

6.1. Neočekáváme, že budeme muset provést změny ve vaší Rezervaci, může se však vyskytnout problém s Rezervaci a změnu Rezervace budeme, s ohledem na okolnosti nuceni provést. Vaši Rezervaci změníme nebo zrušíme pouze v případě, že je to nezbytně nutné k provedení nebo dokončení základních opravných nebo rekonstrukčních prací, pokud budeme muset vily uzavřít kvůli varování příslušných úřadů a institucí před nepříznivým počasím nebo kvůli jiné nepříznivé povětrnostní události, nebo z jiných důvodů nepředvídaných v době, kdy jsme uzavřeli Rezervaci.

6.2. V případě překročení maximálního povoleného počtu osob pro danou vilu a/nebo porušení povinnosti nahlásit osoby užívající objekt neuvedené v Rezervaci, je Ubytovatel oprávněn odstoupit od Rezervace pro její podstatné porušení a Klienta, osoby ho provázející a další osoby z ubytování či čerpání služeb vykázat, přičemž tím se ztrácí nárok na poskytnutí v Rezervaci uvedeného ubytování a/nebo služeb, stejně jako nárok na náhradu uhrazeného a nevyčerpaného ubytování a/nebo služeb.

7. Zvláštní požadavky

7.1. Pokud máte jakékoli speciální požadavky, uveďte je prosím v Objednávce do rezervačního formuláře. Vašim požadavkům se budeme snažit vyhovět, nemůžeme vám však zaručit, že budeme schopni vyhovět všem požadavkům.

8. Skupinové objednávky

8.1. Skupinové Objednávky Ubytovatel přijímá pouze od organizovaných skupin. Objednávky pro všechny skupiny, včetně velkých rodinných nebo přátelských skupin, musí být Ubytovateli oznámeny při Objednávce.

8.2. Skupinové objednávky lze provádět pouze e-mailem: info@buqez.eu a nelze je provést online. Uzavření smlouvy o ubytování (Rezervace) dle skupinové objednávky nastane v okamžiku výslovného potvrzení všech podmínek takové objednávky Ubytovatelem.

9. Základní pravidla ubytování:

9.1. Klient bere na vědomí, že Ubytovatel není majitelem všech vil uvedených na webových stránkách. Stupeň vybavení, maximální počet osob, minimální věk ubytovaných dětí, možnost ubytování se zvířetem se tedy může u jednotlivých vil lišit. Ne všechny vily v resortu jsou pronajímány Klientům;

9.2. Popis vybavení jednotlivých vil je uveden na webových stránkách a patří výhradně k dané vile, tedy není možné jejich přemísťování do jiných vil nebo na pláž, sdílení apod.;

9.3. Klient bere dále na vědomí, že recepce slouží k evidenci Klientů, ostraze resortu a organizaci úklidů před a po odjezdu Klientů.

9.4. Jakékoliv nároky klientů, reklamace ubytování a jiné, je klient povinen řešit – v naléhavých případech, které nesnesou odkladu na tel. č. +420 733 677 903, v ostatních případech emailem na adrese info@buqez.eu.

9.5. Maximální počet osob k jednotlivým vilám je uveden na webových stránkách;

9.6. Uvnitř vil je přísně zakázáno kouření.

9.7. Nástup na ubytování, tj. check in je stanoven od 15,00 prvního dne ubytování;

9.8. Výstup z ubytování, tj. check out je stanoven do 10,00 posledního dne ubytování; za pozdní vystěhování může Ubytovatel účtovat dodatečný poplatek dle těchto VOP nebo ceníku.

9.9. Požadavkům Klienta na dřívější check in nebo pozdější check out může být vyhověno pouze dle aktuálních možností na místě, tedy Klient povinen vždy se držet pokynů Ubytovatele, které vyplývají z aktuálních možností na místě samém (nutný úklid po odjezdu přechozích hostů, příjezd dalších hostů).

9.10. Podmínky provozu celého resortu jsou k dispozici na recepci a odpovídají požadavkům zákonů Chorvatské republiky týkajícím se turistiky.

9.11. Ubytování je určeno k účelům vaší dovolené, bez našeho předchozího písemného souhlasu nesmíte ubytování používat k obchodním účelům, ani žádným jiným účelům.

9.12. Musíte udržovat ubytování a veškerý obsah čistý a uklizený a nechat je ve stejném stavu, jako když jste přijeli, včetně rozmístění nábytku a vybavení

9.13. Nesmíte používat ubytování ani dovolit jinému jeho použití za jakýmkoli nebezpečným, urážlivým, hlučným, nezákonným nebo nemorálním účelem. Během pobytu nesmíte způsobovat žádné obtěžování nikomu jinému v resortu.

10. Práva a povinnosti Klienta, zásady chování

10.1. Základními povinnostmi Klienta jsou zejména:

 • Povinnost úplně a pravdivě vyplnit Objednávku v rezervačním formuláři, případné přiložené formuláře nutné k poskytnutí ubytování a služeb, s uvedením počtu osob, včetně uvedení dětí a jejich věku, dále uvedení případných zvířat;
 • Povinnost předložit při nástupu na ubytování potřebné doklady k identifikaci Klienta a spolucestujících osob (platný občanský průkaz, platný cestovní pas) a případně bez zbytečného odkladu oznámit změnu těchto údajů;
 • Povinnost vyplnit a podepsat registrační kartu při registraci k ubytování;
 • Povinnost uhradit místní turistický poplatek dle počtu osob ve výši platné v době nástupu do ubytování a závěrečný úklid v hotovosti EUR přímo na recepci nejpozději do 24 hodin od nástupu na ubytování;
 • povinnost nepřekračovat stanovený počet osob pro příslušnou vilu;
 • povinnost nepřekračovat počet ubytovaných osob uvedených v Rezervaci;
 • povinnost nahlásit Ubytovateli změnu počtu osob užívajících vilu (do stanoveného počtu osob pro danou vilu) a v případě souhlasu Ubytovatele s touto změnou, zapsat je do knihy ubytovaných na recepci a uhradit za takto neuvedené osoby v Rezervaci cenu ubytování dle ceníku Ubytovatele;
 • povinnost uhradit ubytovateli Celkovou cenu ubytování a služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rezervaci a v souladu s těmito podmínkami a prokázat její zaplacení na základě výzvy Ubytovatele;
 • povinnost uhradit Ubytovateli storno-poplatek v případech uvedených v těchto VOP;
 • povinnost převzít od Ubytovatele doklady nutné k čerpání ubytování;
 • povinnost dostavit se ve stanoveném čase na místo čerpání ubytování, přičemž check in je stanoven v 15,00 prvního dne ubytování a check out je stanoven do 10,00 posledního dne ubytování;
 • povinnost opustit ubytování ve stanoveném čase, přičemž check out je stanoven do 10,00 posledního dne ubytování;
 • povinnost neměnit umístění vybavení vily, neodnášet vybavení na pláž nebo kamkoliv jinam (vyjma předmětů k tomu výslovně určených např. vybavení pro vodní sporty);
 • povinnost vrátit veškeré vybavení vily před jejím opuštěním na své místo;
 • povinnost Klienta a spolu ubytovaných osob dodržovat provozní řád resortu, kde je umístěná vila;
 • povinnost řídit se pokyny zaměstnanců Ubytovatele, ubytovacími a jinými provozními řády Ubytovatele vydanými pro čerpání a poskytování ubytování;
 • povinnost Klienta a osob ho doprovázejících chovat se tak, aby svým chováním nenarušovali či neomezovali čerpání ubytování jiných Klientů Ubytovatele;
 • povinnost uhradit škodu na majetku Ubytovatele, kterou mu způsobil sám a/nebo osoby ho doprovázející či jiné osoby, kterým zaviněně umožnil přístup k majetku Ubytovatele;
 • povinnost uhradit další poplatky dle platného ceníku ubytovatele, např. poplatek za zvíře, dítě, přistýlku, postýlku, parkování, apod.;
 • povinnost Klienta nahlásit pobyt se zvířetem již při poptávce s tím, že Ubytovatel si vyhrazuje právo odmítnout ubytování zvířete v konkrétní vile, případě nenahlášení zvířete je ubytoval oprávněn účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 400,- EUR;
 • povinnost Klienta doplatit Ubytovateli rozdíl ceny po slevě uvedené v Rezervaci v případě, že Klient neprokáže Ubytovateli při nástupu na ubytování splnění podmínek pro poskytnutí slevy z ceny ubytování;
 • Klient odpovídá za dodržování povinností vyplývajících z Rezervace, těchto VOP, ubytovacích a provozních řádů Ubytovatele a právních předpisů Chorvatské republiky ze strany fyzických osob uvedených v Rezervaci a nebo ho provázejících.

10.2. V případě, kdy Klient nebo osoby ho provázející i přes výstrahu hrubě porušují povinnosti vyplývající z Rezervace , těchto VOP nebo předpisů (řádů) Ubytovatele, právních předpisů či dobré mravy nebo narušují program či čerpání ubytování a služeb jiných Klientů Ubytovatele nebo obyvatel resortu, je ubytovatel oprávněn Klienta a osoby ho provázející z ubytování či čerpání služeb vykázat (vypovědět Rezervaci bez výpovědní doby), přičemž tento Klient ztrácí nárok na poskytnutí v Rezervaci uvedeného ubytování, stejně jako nárok na náhradu uhrazeného a nevyčerpaného ubytování.

10.3. Podrobnější úpravu práv a povinností obsahují též ubytovací podmínky jednotlivých vil (dostupné v příslušné vile). Jsou-li podmínky ve vile v rozporu s těmito VOP, mají přednost tyto VOP.

10.4. Pokud po příjezdu zjistíte, že v ubytování něco chybí nebo je poškozeno, je vaší povinností takovouto situaci oznámit Ubytovateli (ne recepci). Pokud nám to neoznámíte, budeme předpokládat, že jste způsobili příslušnou škodu nebo ztrátu. Stejně tak je třeba uvést nedostatky v úklidu před zahájením pobytu.

10.5. Klient smí používat gril na místě pouze v případě, že je umístěn venku a nad zemí. Klient a jeho spolubydlící mají zakázáno uvnitř vily používat gril, plynový sporák nebo jiný otevřený oheň a jiné kuchyňské vybavení, které nebylo poskytnuto Ubytovatelem – vila je dřevěná.

10.6. Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli nedodržení zásad chování, či povinností Klienta uvedené v těchto VOP může vést k uplatnění našeho práva dle článku 13 těchto VOP.

11. Maximální obsazenost

11.1. Našim cílem je zajistit, aby maximální počet osob obývajících ubytování nepřekročil maximální limity obsazenosti.

11.2. Stanovili jsme maximální limity obsazenosti v souladu s vybavením dostupným v příslušných vilách a v souladu s příslušnými zákonnými požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti. Z tohoto důvodu si vyhrazujeme právo požadovat, abyste opustili ubytování (bez jakékoli kompenzace), pokud překročíte maximální limity osob vhodných pro ubytování v jednotlivých vilách.

12. Pokud máte problém nebo stížnost

12.1. Dbáme na to, abychom zajistili, že naše ubytování dosahuje vysoké úrovně.

12.2. Pokud však máte s ubytováním nějaké problémy, neprodleně kontaktujte Ubytovatele. V naléhavých případech, které nesnesou odkladu na tel. č. +420 733 677 903, v ostatních případech emailem na adrese info@buqez.eu a dejte nám příležitost vniklé problémy vyřešit.

12.3. Recepce je pouze správou rezortu.

12.4. Pokud po příjezdu zjistíte, že v ubytování něco chybí nebo je poškozeno, je vaší povinností takovouto situaci oznámit Ubytovateli (ne na recepci). Pokud nám to neoznámíte, budeme předpokládat, že jste způsobili příslušnou škodu nebo ztrátu.

12.5 Stejně tak je třeba ihned uvést Ubytovateli nedostatky v úklidu před zahájením pobytu, nejlépe i pořídit foto.

13. Naše právo vystěhovat Vás

13.1. Vyhrazujeme si právo Ubytovatele ukončit Rezervaci (tj. smlouvu o ubytování) s Klientem a požádat Klienta, aby neprodleně opustil své ubytování (bez jakékoli náhrady), pokud:

 • se domníváme, že Klient nebo jeho spolubydlící host závažně porušili tyto podmínky;
 • máme za to, že chování Klienta nebo jeho spolubydlících nebo zvířat ohrožuje bezpečnost našich návštěvníků nebo zaměstnanců;
 • byly vůči Klientovi nebo jeho spolubydlícím vzneseny jakékoli stížnosti na jeho nepřijatelné chován, a tyto stížnosti považujeme za opodstatněné;
 • Klient nebo jeho spolubydlící způsobí nepřiměřenou škodu na majetku Ubytovatele; nebo
 • celkový počet osob Klienta a jeho spolubydlících překročí maximální limit osob vhodných pro ubytování v jednotlivých vilách.
14. Maximální obsazenost

14.1. Ubytovatel neodpovídá za změny vyvolané z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí orgánů veřejné moci, vzniku mimořádných okolností nebo událostí, které nemohl Ubytovatel předvídat, nebo kterým nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého rozumně požadovatelného úsilí.

14.2. Nabude-li Ubytovatel důvodné podezření, že Klient a/nebo jeho spolubydlící užívá vilu nebo objekty v resortu v rozporu s podmínkami Rezervace či v rozporu s ubytovacími nebo provozními řády Ubytovatele nebo v rozporu s veřejným pořádkem, je Ubytovatel oprávněn vstoupit do vily a vykonat kontrolu jeho užívání.

14.3. Ubytovatel neodpovídá za škody vzniklé na funkčnosti elektrických či elektronických zařízeních Klienta a dále za případné omyly či nesprávně poskytnuté informace o akcích či poskytovaných službách ze strany jiných osob.

14.4. Vaše časy příjezdu a odjezdu budou stanoveny v Rezervaci. Pokud neopustíte ubytování v požadovaném čase odjezdu, vyhrazujeme si právo účtovat vám poplatek za pozdní check out na pokrytí veškerých nákladů, které nám vzniknou.

14.5. Pokud v jakékoliv z vil, či na v resortu zanecháte jakýkoli svůj majetek, kontaktujte nás co nejdříve. Vyhrazujeme si právo účtovat vám veškeré náklady na skladování a doručení, které nám vzniknou v souvislosti s vašim ztraceným majetkem. Za tento majetek nenese Ubytovatel odpovědnost.

14.6. Rezervace a VOP představují úplnou dohodu mezi vámi a námi a nahrazuje a ruší všechny předchozí sliby, prohlášení a závazky.

14.7. Nikdo jiný než Ubytovatel a Klient nebude mít právo vymáhat kteroukoli z nároků z Rezervace.

14.8. Tyto podmínky je třeba číst ve spojení s našimi zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na www.buqez.eu a které stanoví podmínky, za kterých zpracováváme jakékoli osobní údaje, které od vás shromažďujeme nebo které nám poskytujete. Odesláním Objednávky souhlasíte s takovým zpracováním a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté údaje jsou úplné a přesné.

14.9. Na tyto VOP se vztahuje právo Chorvatské republiky, přičemž verze Podmínek v českém jazyce má přednost.

Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.12.2023