Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále též jen „GDPR“, nejdůležitější informace o Vašich osobních údajích, které zpracovává společnost MITTRADE, s.r.o. IČ 27109755 se sídlem Na příkopě 857/18, Nové Město, Praha 1 (dále jen „správce“).

1. Jaké údaje zpracováváme?

Na základě Vaší rezervace (či pobytu bez rezervace) zpracováváme Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, či obdobného dokladu a případně též e-mailová adresa a telefonní číslo),
 • v případě podnikajících fyzických osob také označení podnikající fyzické osoby, sídlo, IČO, DIČ, údaj o plátci DPH,
 • v případě služebních cest nepodnikajících osob také údaje o organizaci, která pobyt objednala, či uhradila,
 • údaje o účelu pobytu, příp. údaj o tom, že klient je osobou, která nepodléhá poplatku za rekreační pobyt,
 • údaje o Vašem pobytu a využívaných službách a o výši a způsobu platby za poskytnuté služby (v případě bezhotovostní úhrady číslo bankovního účtu, či údaje o platební kartě),
 • v případě cizích státních příslušníků kromě výše uvedených údajů také datum narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, číslo víza, adresa trvalého bydliště v zahraničí.
2. Na základě čeho a za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracování nezbytné pro plnění právních povinností

Poskytnutí a zpracovávání veškerých výše uvedených osobních údajů, s výjimkou údaje o e-mailové adrese a telefonním čísle, je nezbytné pro účely plnění našich právních povinností, zejména povinností vyplývajících ze zákona o místních poplatcích a zákona o pobytu cizinců na území Chorvatské republiky.

Zpracování nezbytné pro plnění smluvního vztahu

V prvé řadě používáme vaše osobní údaje k dokončení a správě vaší rezervace, což je nutné k tomu, abychom vám tuto službu mohli poskytovat. Zpracování Vašich identifikačních údajů a údajů o Vašem pobytu a o poskytnutých službách a o výši a způsobu jejich úhrady je nezbytné pro účely plnění smluvního vztahu týkajícího se Vašeho pobytu, tedy zajištění objednávek a rezervací, uzavření a plnění smluv týkající se námi nabízených a poskytovaných ubytovacích a souvisejících služeb.

Bez poskytnutí výše uvedených údajů Vám nemůžeme poskytnout naše ubytovací služby.

Zpracování na základě oprávněného zájmu

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a informace o Vašem pobytu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu pro účely přímého marketingu, účelem zpracování je zde výhradně možnost zasílat Vám obchodní sdělení, tedy informace o zajímavých novinkách, slevách apod., které jsou obdobné a souvisejí se službami, které jste u nás již využili.

Vy máte možnost předem odmítnout zasílání obchodních sdělení. V případě zasílání obchodních sdělení pak můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a my rozesílku těchto sdělení ukončíme.

Osobní údaje v tomtéž rozsahu zpracováváme též pro zasílání dotazníků spokojenosti po pobytu v našich villách, za účelem ověřit Vaši spokojenost s našimi službami a trvale zvyšovat kvalitu našich služeb pro Vás.

3. Zdroj osobních údajů

Výše uvedené údaje získáváme buď přímo od Vás, v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a poskytování ubytovacích a stravovacích služeb; nebo pokud Vám rezervaci našich služeb zajistila jiná osoba (typicky to bývá zaměstnavatel v případě služebních cest), získáváme Vaše identifikační a kontaktní údaje přímo od této osoby; nebo u rezervací zadaných prostřednictvím rezervačních portálů nám Vaše identifikační a kontaktní údaje předává rezervační portál.

4. Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu Vašeho pobytu v našich villách. Následně po jeho ukončení zpracováváme pouze:

Údaje, u kterých nám povinnost jejich zpracování vyplývá z relevantních právních předpisů, a to pouze po dobu, která je nezbytná dle těchto právních předpisů. (Např. účetní a daňové doklady, které Vám vystavujeme, obsahují též některé Vaše osobní údaje jako např. jméno a příjmení, typ poskytnuté služby, datum vystavení dokladu. Tyto doklady uchováváme pouze pro účely splnění povinností stanovených relevantními účetními a daňovými právními předpisy, po dobu uloženou těmito předpisy, maximálně však po dobu 10 let.).

Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu a informaci o Vašem pobytu pro účely přímého marketingu Buqez (zasílání informací o zajímavých novinkách, či slevách našich služeb apod.) a pro zasílání dotazníků spokojenosti.

5. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

Předávání třetím osobám

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme orgánům veřejné moci, u nichž povinnost předání údajů vyplývá z platných a účinných právních předpisů (tak je tomu typicky u údajů, které zpracováváme na základě zákona o místních poplatcích, či na základě zákona o pobytu cizinců na území Chorvatské republiky).

Zpracovatelé

Pro účely zajištění některých podpůrných služeb (např. rozesílání marketingových sdělení, zkvalitňování komunikace a segmentace nabídek, zpracování cookies) využíváme služeb zpracovatelů. Jedná se vždy o zpracování prováděné výhradně pro naši společnost a na základě našich pokynů. U všech zpracovatelů dbáme na jejich výběr z hlediska důvěryhodnosti a kvality služeb, včetně zabezpečení zpracovávaných osobních údajů. Zpracování je možné pouze na základě smlouvy uzavřené mezi správcem a zpracovatelem, která zpracovatele zavazuje ke stejné míře ochrany osobních údajů, jakou poskytuje sám správce. Naši zpracovatelé mají sídlo i místo zpracování osobních údajů v ČR, případně v jiné zemi EU.

6. Jakým způsobem správce zajišťuje ochranu osobních údajů

Veškeré osoby, které na naší straně přijdou do styku s osobními údaji, mají uloženu povinnost zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně. Tato povinnost trvá i v případě ukončení jejich právního vztahu se správcem.

7. Vaše práva dle platné právní úpravy

Dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme; toto zahrnuje právo získat od správce následující:

 • potvrzení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje a přístup k těmto osobním údajům,
 • informace o účelech zpravování,
 • informace o kategoriích dotčených osobních údajů,
 • informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny,
 • informace o plánované době uložení, či kritériích k jejímu stanovení,
 • informace o existenci práva požadovat opravu nebo výmaz osobních údajů, nebo omezení jejich zpracování, či právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • informace o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů – od Vás,
 • informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, vč. profilování,
 • v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, i kopii osobních údajů.

Dále máte právo:

 • na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné, nepřesné, či neúplné; opravu provede správce s ohledem na technické možnosti;
 • požadovat výmaz osobních údajů v případech stanovených GDPR, např. v případě odvolání souhlasu se zpracováním, či vznesení námitky proti zpracování, v případě protiprávního zpracování osobních údajů, v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány apod., tato možnost neplatí v případě, kdy je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, a v některých dalších případech stanovených GDPR;
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů v případech předvídaných GDPR;
 • na přenositelnost těch údajů, které jste nám poskytli a které zpracováváme automatizovaně, na základě Vašeho souhlasu, či na základě nezbytnosti jejich zpracování pro splnění smlouvy s Vámi, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost. V takových případech Vám umožníme získat Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně, bude-li to technicky proveditelné, je přímo předáme jinému, Vámi určenému správci,
 • vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založenému na nezbytnosti zpracování pro účely oprávněných zájmů, včetně zpracování pro účely přímého marketingu. Pokud v takovém případě neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, nebudeme v takovém případě Vaše osobní údaje dále zpracovávat.
 • kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním výslovného sdělení na naši adresu uvedenou na začátku tohoto sdělení či e-mailovou adresu. Odvolání souhlasu je účinné doručením takovéhoto sdělení správci. Dle GDPR není odvoláním souhlasu dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro Vás právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýká, s výjimkou případů v GDPR výslovně uvedených,
 • kromě výše uvedeného máte v případě, kdy se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno GDPR, právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.